فرایند پژوهش در بازی درمانی

فرایند پژوهش در بازی درمانی

فرایند پژوهش در بازی درمانی

پژوهش با انتخاب یک موضوع و یا زمینه از تحقیق که برای فرد پژوهشگر جالب بوده است آغاز می شود. این فعالیت با یک سؤال مشخص و گاه مبهم شروع می شود. این سؤال سؤالی پژوهشی است و اغلب با چرا، چگونه و چه هنگام یک اتفاق خاص پدید خواهد آمد بیان می شود. معمولاً هدف مشخصی برای انجام این پژوهش وجود دارد. اغلب این هدف خرد شده و در قالب چند هدف رفتاری و عینی بیان می شود. پژوهش شامل برنامه ای ویژه است و در بازی درمانی اغلب جنبه عملی دارد و معطوف به تکلیف و یا وظیفه ای خاص است و نیازمند برنامه ریزی برای نحوه آغاز و اتمام فعالیت می باشد. این فرایند شامل دوره هایی از جمع آوری اطلاعات، تفسیر، نحوه ارائه و طراحی است. اغلب دارای هدفی آرمانی است که برای افزایش میزان اداراک افراد و متخصصان با استفاده از تفسیر اطلاعات و نتیجه گیری از آن انجام می شود. مباحثه و استدلال برای رسیدن به نتیجه نیز از جمله فعالیت های مورد نیاز به شمار می روند. پژوهشگر باید استدلالی واضح و روشن، همراه با تفسیری منطقی از اطلاعات جمع آوری شده ارائه دهد. فرایند پژوهش فرایندی تعاملی است و بر اساس آن اصل انجام می شود که دانش نوین بر روی دانش قدیم پایه گذاری می شود و باعث ایجاد سؤالات نوین و پژوهش های جدید می شود. این فعالیت نخست با نگارش یک طرح تحقیق آغاز می شود. این کار ارائه طرح کلی از تحقیق و چارچوب آن است. بیان فرضیه و اهداف جزئی و سؤالات تحقیق گام هایی اساسی از این فرایند هستند. و بررسی ادبیات گذشته مربوط به عنوان تحقیق و انتخاب روشهایی مربوط به جمع اوری اطلاعات مراحل ضروری برای انجام کار می باشد. طرح تحقیق راهنمای عمل به شمار می آید. در این مرحله پیش زمینه های تحقیق مورد نظر، هداف تحقیق، روش های جمع آوری اطلاعات و نحوه استنتاج از آن ها، برون دادهای مورد انتظار و پاسخ های احتمالی به سؤالات تحقیق و در نهایت مشکلات احتمالی موجود بر سر راه این مطالعه و تحقیقات احتمالی آینده، به طور اجمالی بیان می شود.

  • بررسی کتاب شناختی و مرور ادبیات

این بخش از جمله مهمترین و ضروری ترین فعالیت ها در این پژوهش است و محقق را در جایگاه یک فرد منتقد قرار می دهد که متون مختلف را مورد بررسی قرار داده و در ارتباط با ارزش آن ها برای فعالیت مورد نظر خود اقدام به تصمیم گیری می کند. در این فرایند مقالات، کتاب ها،بخش هایی از کتاب های چاپ شده، پایان نامه ها و حتی متون الکترونیکی و منابع مختلف قرار گرفته در این دسته نخست باید جستجو و گردآوری شوند. و پس از ان در مورد میزان ارتباط و ارزش انها برای فعالیت مورد نظر تصمیم گیری شود. متون اصلی، پژوهش ها و پژوهشگران کلیدی فعال در زمینه بررسی مورد شناسایی و ثبت شوند. تحقیقات پیشین دارای اهمیتی ویژه هستند و می توانند زمینه های روش شناختی مناسب برای مطالعه مورد نظر فراهم کنند.

  • جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها

جمع آوری داده ها و تحلیل آن ها ماهیت پژوهش را مشخص می کند. در بیانی عام، پژوهشی با استفاده از فرضیات و یا اهداف جزئی خود هدایت می شود.

فرضیات اصول موضوعه ای هستند که در وضعیتی کاملاً سازمان یافته و مشخص مورد ارزیابی قرار گرفته می شوند؛ این فرضیات را اغلب از پژوهش های موجود استخراج می کنند. در اصل فرضیات تداوم تحقیقات موجود هستند و برای آزمون آن ها اغلب از روش کمی استفاده می شود. تحقیقات انجام شده با استفاده از فرضیات را تحقیقات با استفاده از روش فرضی- قیاسی می نامند.

در روش مورد استفاده در پژوهش های مبتنی بر مدرک معمولاً موارد زیر مورد نظر هستند و در الویت قرار گرفته می شوند:

  • اهداف عینی به روشنی بیان می شوند و پس از آن به طریق تحولی مورد بررسی و اکتشاف قرار گرفته می شوند.
  • اغلب آن ها را در قالب یک هدف بیان می کنند(تا درک بیشتری از موضوع خاصی بدست آید و یا جریانی مورد مطالعه قرار گیرد).
  • ممکن است بر اساس تحقیقات موجود باشد، اما امکان دارد بر تحقیقات موجود اتکایی نداشته باشد.
  • اغلب شیوه کیفی را می پذیرند و آن را مورد استفاده قرار می دهند.
  • اغلب به عنوان فعالیت های اکتشافی(ابتکاری) شناخته می شوند و یا در دسته فعالیت های بیانی(تفسیری) قرار گرفته می شوند.
  • نوع تحقیق و فرضیات آن تعیین کننده ساختار پژوهش هستند(روش فرضی قیاسی) و یا اینکه مشخص می کنند که تحقیق در پی تفسیر و یا توضیح چیزی است(تفسیری توضیحی). زمانی که اطلاعات گردآوری شدند و مورد تحلیل قرار گرفتند یافته ها را می توان در زمینه مرور ادبیات و بررسی تحقیقات پیشین مورد تفسیر قرار داد. این فعالیت را می توان همراه با هر تحقیق و یا متنی که موضوعی را در ارتباط با داده های جمع آوری شده بیان می کنند، انجام داد.
  • نگارش و انتشار

در این مرحله نیز شیوه روش شناسانه مورد استفاده قرار گرفته برای انجام تحقیق مشخص کننده نوع ساختار نهایی ارائه خواهد بود. تحقیقات فرضی- قیاسی که در مکتب اثبات گرایی ریشه دارند معمولاً با بیان ضمنی تحقیق در یک زمینه مروری که بر اساس تحقیقات پیشین انجام می شود آغاز به کار می کند و پس از آن مطالبی در مورد روش شناسی مورد استفاده بیان شده و آنگاه یافته ها ارائه می شوند. یافته ها نیز در قالب ادبیات پیشین تحقیق قرار می گیرند و پس از آن نتیجه گیری و زمینه هایی برای تحقیقات آینده ذکر می شود. در حالی که تحقیقات توصیفی و تفسیری اغلب دارای ساختار گفتاری هستند و داستان تحقیق و محقق با استفاده از روش شناسی، مرور ساختاری گفتاری هستند و داستان تحقیق و محقق با استفاده از روش شناسی، مرور ادبیات، پژواک نظر محقق و یافته های وی آشکار می شود و بهم متصل می شوند. اما یافته ها و شیوه مورد استفاده برای انجام آن تا حدودی انتقادی است، به نحوی که فرایند مورد استفاده پژوهشگر واضح و آشکار است. این وضوح به اندازه ای است که از دیدگاه نظری می توان از فرد دیگری خواست که همان مسیر تحقیق را طی کند و به همان یافته ها دست یابد.

  • اخلاقیات در پژوهش

توجه به اخلاقیات در پژوهش و رعایت نکات اخلاقی از جمله در نظر گیری حقوق افراد و شرکت کنندگان در تحقیق از جمله بخش هایی است که در هر پژوهشی مورد توجه قرار گرفته می شوند. در بخش اخلاقیات به موضوعاتی مانند حمایت از شرکت کنندگان در تحقیق و یا بیان نقش فرد درمانگر و یا محقق در فرایند تحقیق پرداخته می شود. علاوه بر این موضوعاتی مانند منابع کسب اطلاعات چگونگی نگهداری از آن ها در طول تحقیق و پس از اتمام آن نیز بیان می شوند. رعایت این اصول در کلیه تحقیقات از جمله تحقیقات بالینی از اهمیت خاصی برخوردار است و در اکثر کشورها قواعد مشخص و معینی برای آن وجود دارد و در اغلب سازمان ها و دانشگاه ها کمیته های مربوط به اخلاقیات وجود دارند که پس از تأیید نهایی آنان، پژوهشگر قادر خواهد بود تحقیق خود را اجرا کند. در فعالیتهای تحقیقی بالینی به دلیل روبرویی پژوهشگر با مراجع کسب رضایت وی برای شرکت در تحقیق و امضای فرم موافقت نامه موضوعی مهم است و از جمله حقوق شرکت کنندگان باید در ارتباط با تحقیق، منابع مالی و مشکلات و سودمندی های ان اطلاعات کاملی داشته باشند. اغلب این اطلاعات در قالب فرم های نوشته شده به آنان ارائه می شود.

ارسال نظر

error: