تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی

تقسیم بندی بازی از دیدگاه اجتماعی از مرحله شروع تا تکامل نهایی پنج گام را طی می کند:

  1. بازی مشاهده ای : کودک فقط شاهد بازی دیگران است، و در جریان بازی دخالتی نمی کند.
  2. بازی انفرادی : کودک به صورت مستقل و جدای از دیگران بازی می کند و میلی به نزدیک شدن به دیگران ندارد.
  3. بازی موازی : در این مرحله کودک در کنار دیگر کودکان بازی می کند هر چند ابزارهای مورد استفاده ی وی همانند وسایل دیگران کودکان است اما همکاری و تعامل مشخصی بین آنان وجود ندارد.
  4. بازی مشارکتی : بازی ای که با دیگر کودکان انجام می شود اما تقسیم وظیفه مشخصی وجود ندارد و سلسله مراتب افراد برای برآوردن هدف کلی گروه مشخص نشده است.
  5. بازی تعاونی : نوعی از بازی است که در یک گروه سازمان یافته و دارای هدف مشخص انجام می شود، در طی این بازی هماهنگی دقیقی به منظور دستیابی به هدفی بین اعضا گروه دیده می شود.

برگرفته از کتاب بازی درمانی (نظریه ها، انجام پژوهش و روش های مداخله)

ارسال نظر

error: