بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند

بازی درمانی هدفمند

تمامی مدل های بازی درمانی تا حدودی معطوف به هدف هستند، این هدف عبارت است از انجام بازی توسط کودک و درمانگر به منظور حل مواردی که برای کودک ایجاد مشکل کرده اند. مواردی مانند انتخاب اسباب بازی ها بوسیله درمانگر، سن و شخصیت درمانگر، تماماً اجزایی هستند که نشان می دهد که آیا بازی درمانی غیر هدایتی و آزاد، هدفمند و یا مشارکتی است. در تمامی مدل های بازی درمانی، درمانگر ممکن است پیشنهاداتی مانند ارائه موضوعی برای نقاشی، و یا بازی که می تواند هدف یک جلسه باشد ارائه دهد. در هر حال برخی مداخلات بازی درمانی تأکیدی بر مدل پزشکی دارند و هدف آن ها درمان و برنامه ریزی برای بهبودی به مدل پزشکی یا توانبخشی کودک است.

برگرفته از کتاب بازی درمانی (نظریه ها، انجام پژوهش و روش های مداخله)

ارسال نظر

error: