بازی درمانی به عنوان یک تخصص

فرایند پژوهش در بازی درمانی

بازی درمانی به عنوان یک تخصص

نیاز به دریافت خدمات بازی درمانی به عنوان یک تخصص در حیطه بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی در حال افزایش است، و اهمیت حمایت جامعه در برابر کیفیت خدمات دریافتی از جانب متخصصان مشخص تر شده است. برای تقویت این خدمات مورد نیاز روش های گوناگونی وجود دارد. از جانب دولت ها نیز فشاری برای تعیین چارچوبی تنظیم شده با تأکید بر افزایش افراد استفاده کنند و ارائه خدمات عمومی برای بازی درمانی وجود داشته است.

آن ریچاردشون معاون شاخه خدماتی بهداشت روانی، در بخش سلامت در کشور انگلستان در مقاله ای که در مجله مشاوره مراقبت های بهداشتی و روان درمانی به چاپ رسانید، موضوعاتی را مطرح کرد که تمامی متخصصین فعال در حیطه مشاوره و روان درمانی باید در نظر گیرند.

موضوع حمایت اجتماعی. این موضوع بایستی در دو حیطه مورد بررسی قرار گیرد، نخست سوء استفاده از مراجعین و دوم در هنگام آموزش ارتباطات میان آموزش دهنده و آموزش گیرنده.

کسانی که در این حیطه ها فعالیت می کنند نیازمند توافق بر روی ملاک هایی هستند که بر اساس ان ها بتوانند نظام نامه ای را تدوین کنند. نظام نامه ای که شامل تعریف و محتوا و فرایندهای آموزشی نیز باشد.

جزئیات در مورد مکانیزم های مشخص در زمان ثبت نام و پذیرش دانشجو برای دوره های بازی درمانی باید در نظر گرفته شوند. به عنوان مثال طبقه ای مانند ثبت نام مشروط، جزو موارد در نظر گرفته شده هیئت متخصصین بهداشتی نمی باشد.

تعیین استانداردهای دیگری برای آموزش متخصصان و تداوم این آموزش ها امری قابل توجه می باشد. برای کسانی که در بدو ورود به حیطه و یا بعدها و در ضمن اجرای مداخلات درمانی، ملاک های مورد نظر را کسب نمی کنند می توان دوره های آموزش مجدد برقرار کرد.

به اعتقاد ریچاردسون تدوین نظام نامه می تواند منافع زیادی را به همراه داشته باشد. از جمله این منافع می توان به ایجاد محدودیت به منظور جلوگیری از کسانی که شیوه های پرخطر را برای مراجعین خود انتخاب کنند، انتخاب مستقیم کارکنان و ارتقای سطح برون داد از طریق مشخص کردن مسئولیت ها و تعیین استانداردهای آموزش متخصصین وهدایت و اجرای برنامه ها، اشاره کرد. به این وسیله می توان از تخصص مورد نظر حمایت کرد و امکان رشد و ارتقای بعدی آن را فراهم آورد، و به تمام افرادی که در زمینه تخصص مورد نظر دارای شایستگی و توانایی هستند هویت حرفه ای مشخص بخشید.

رسمیت یافتن از جانب قوانین دولتی می تواند نشانگر این امر باشد که بازی درمانگری که مداخلات درمانی را انجام می دهد، ویژگی های مطابق با استانداردهای مشخص آموزشی و بالینی را دارد و یا مرکزی که بازی درمانی در آن انجام می شود ملاک های اخلاقی و حرفه ای تعیین شده را دارا است و ان ها را رعایت می کند.

ارسال نظر

error: