بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری

بازی درمانی به شیوه همکاری

مدل ساخت دار (هدایتی) با همکاری بین کودک و درمانگر است، در این روش رشد هویت، بر اساس قصه هایی که درمانگر و کودک برای یکدیگر تعریف می کنند و یا قصه هایی که افراد دیگر برای کودک و درمانگر تعریف می کنند، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بازی درمانی به شیوه همکاری این واقعیت مهم را نیز مورد تأکید قرار می دهد که کودک تنها یک عنصر منفرد و جدا شده نیست بلکه بخشی از سیستم بوم شناختی است. کشف هویت کودک با استفاده از پارادایم بازی های رشدی انجام می شود. این پارادایم سه حالت بازی را با هم مورد استفاده قرار می دهد، بازی نهفته، بازی های پیشرونده و یا انعکاسی، و بازی های فعال و یا فعالیت های مربوط به نقش بازی کردن.

برگرفته از کتاب بازی درمانی (نظریه ها، انجام پژوهش و روش های مداخله)

ارسال نظر

error: