بازی جغجغه

بازی جغجغه

بازی جغجغه

آنچه تحقیقات درباره بازی جغجغه می گوید:

مغز یک طفل در بازتاب نسبت به محیطش شکوفا می شود و بنابر تجربه های اولیه، خود را به عضو فکری و احساسی متصل می سازد.

ترکیب دید و صدا نوزاد شما را به ایجاد ارتباط تشویق می کند.

• یک جغجغه را جلوی نوزادتان بگیرید و آرام تکان دهید.

• همانطور که جغجغه را تکان می دهید، آوازی بخوانید.

• وقتی که مطمئن شدید نوزادتان در حال تماشای جغجغه است، آن را به آرامی به یک طرف جرکت دهید و آواز را دوباره بخوانید.

• به حرکت دادن جغجغه در جاهای مختلف اتاق ادامه دهید و حرکت سر نوزادتان را در جهت صدا تماشا کنید.

• جغجغه را در دست نوزادتان بگذارید و آواز را دوباره بخوانید.

• بچه ها از آواز خواندن خوششان می آید و بعدها که زبان باز کردند، سعی خواهند کردصداهایی را که شنیده اند، تقلید کنند.

 

نکات مفید در ارتباط با رشد کودک

عامل بسیار مهمی که فعالیت های بدن کودک را تنظیم می کند، خواب و استراحت می باشد. نوزادان حدود ۸۰ درصد از روز را در خواب به سر می برند و با افزایش سن از ساعات خواب آنها کاسته می شود.

نیاز کودکان به خواب، در سنین مختلف با هم تفاوت داشته و در این اختلاف عوامل بسیار زیادی دخیل می باشند که از آن جمله می توان از بیماری، هیجانات، سروصدای محیط و عوامل دیگر را نام برد.

فعالیت مختلف جسمانی، از قبیل حرکت دادن دست و پا، توالت رفتن، شیرمکیدن از پستان مادر، معمولاً همراه با لذت برای کودک می باشد و این نشاط و لذت باعث پیشرفت کودک شده و کار اعضای بدن را تسریع می بخشد.

ارسال نظر

error: