برچسب: دابی موشه

بازی کوچولو، کوچولو....دالی موشه

بازی کوچولو، کوچولو….دالی موشه

بازی کوچولو، کوچولو….دالی موشه آنچه تحقیقات درباره بازی کوچولو، کوچولو….دالی موشه  می گوید: حرف زدن با کودکان از سنین پایین، به آنها در آموختن صحبت کردن کمک خواهد کرد. در این بازی شعری هست که شامل همۀ بازی های مغزی که تا کنون انجام داده ایم، می شود. شعر زیر را بخوانید و حرکت های […]

مطالعه بیشتر
error: