برچسب: جنبه های رشدی بازی

جنبه های رشدی بازی

جنبه های رشدی بازی هر چند برای بروز جنبه های رشدی بازی کودک سن مشخصی را نمی توان تعیین کرد، با این وجود توالی عمومی و تقریبی از رشد رفتارهای بازی گونه کودک با افزایش توانائیهای وی و اضافه شدن سن قابل پیش بینی است. باید به یادداشت که این توالی تنها رشد توانمندیهای اکتسابی […]

مطالعه بیشتر
error: