برچسب: تعاریف بازی

جنبه های رشدی بازی

جنبه های رشدی بازی هر چند برای بروز جنبه های رشدی بازی کودک سن مشخصی را نمی توان تعیین کرد، با این وجود توالی عمومی و تقریبی از رشد رفتارهای بازی گونه کودک با افزایش توانائیهای وی و اضافه شدن سن قابل پیش بینی است. باید به یادداشت که این توالی تنها رشد توانمندیهای اکتسابی […]

مطالعه بیشتر
بازی چیست و تعاریف بازی

بازی چیست و تعاریف بازی

بازی چیست و تعاریف بازی بازی تجربه اصلی کودک برای ادراک جهان پیرامون است و جایگاه وی در جهان را مشخص می کند. سوزان ایزاکز در مورد اینکه بازی چیست و تعاریف بازی می گوید: بازی زندگی کودک است و وسیله ای است که با استفاده از آن جهانی را که در آن زندگی می کند […]

مطالعه بیشتر
error: