برچسب: بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده بازی درمانی هدایت نشده بر اساس مدل درمانی راجرز که اکسلاین از آن به عنوان مدل هدایت نشده بازی درمانی استفاده می کرد، گرفته شده است. ویلسون، کندریگ و رایان(۱۹۹۲) مرکز ثقل و نقطه اصلی روان درمانی راجرز را اتکاء به این اصل می دانند که در درون افراد غریزه ای […]

مطالعه بیشتر
error: