برچسب: بازی درمانی رفتاری شناختی

بازی درمانی رفتاری شناختی

بازی درمانی رفتاری شناختی

بازی درمانی رفتاری شناختی کنل(۱۹۹۵) بازی درمانی رفتاری شناختی، را به عنوان هماهنگ سازی مداخلات رفتاری و شناختی در پارادایم بازی درمانی تعریف می کند. این فرایند چارچوب نظری مبتنی بر اصول رفتاری شناختی در درون یک مدل رشدی ایجاد می کند. چارچوب نظری شناخت درمانی بر اساس مدل شناختی اختلالات عاطفی است. این مدل […]

مطالعه بیشتر
error: