برچسب: انواع بازی درمانی

کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا

کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا

کاربرد بازی درمانی در درمان کودک ناشنوا نویسنده: الیزابت اوربان تأکید بر: بازی درمانی به عنوان ابزار درمانی برای یک دختر ۱۰ ساله دارای ناشنوایی شدید و مبتلا به ناسازگاری در محیط خانه و مدرسه. مقدمه: مطالعه موردی در ارتباط با یک دختر ۱۰ ساله شدیداً ناشنوا به نام ویرجینیا انجام گردید و کاربرد بازی […]

مطالعه بیشتر
بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده

بازی درمانی هدایت نشده بازی درمانی هدایت نشده بر اساس مدل درمانی راجرز که اکسلاین از آن به عنوان مدل هدایت نشده بازی درمانی استفاده می کرد، گرفته شده است. ویلسون، کندریگ و رایان(۱۹۹۲) مرکز ثقل و نقطه اصلی روان درمانی راجرز را اتکاء به این اصل می دانند که در درون افراد غریزه ای […]

مطالعه بیشتر